UZ3 seminar 05.12.2023 – Hisham Lotfy Elgendy PhD Defence

Home / News / UZ3 seminar 05.12.2023 – Hisham Lotfy Elgendy PhD Defence
Hisham Lotfy Elgendy

NCBJ

CFD modeling of dual fluid reactor (DFR) demonstrator

 

Seminarium hybrydowe: sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro)

transmisja online:

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars

 

Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Wtorek: 05.12.2023
13:00

W ramach seminarium UZ3 dnia 05 grudnia 2023 o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Hisham Lotfy Elgendy

temat rozprawy:
CFD modeling of dual fluid reactor (DFR) demonstrator

Promotor: prof. dr hab. Zbi­gniew Kon­rad Czer­ski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Spirzewski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

 

Recenzenci:

dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. PW  (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski (Politechnika Warszawska)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie: Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Hisham Elgendy – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

 

Serdecznie zapraszamy
Mariusz Dąbrowski, Tomasz Kwiatkowski