Equal chances

Home / Equal chances

At each stage of the project implementation, the principles of equal opportunities and non-discrimination are respected, including those adapted for people with disabilities and equal opportunities for men and women.

Na każdym etapie realizacji projektu przestrzegane są zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.