UZ3 seminar 07.11.2023 – Nairi Baghdasaryan PhD Defence

Home / News / UZ3 seminar 07.11.2023 – Nairi Baghdasaryan PhD Defence
Nairi Baghdasaryan

NCBJ

Modelling and Uncertainty Quantification of Nuclear Fuel Performance in HTGR

 

Seminarium hybrydowe: sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro)

transmisja online:

https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars

 

Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)
Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Środa: 22.11.2023
12:00

W ramach seminarium UZ3 dnia 22 listopada 2023 o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Nairi Baghdasaryan

temat rozprawy:
Modelling and Uncertainty Quantification of Nuclear Fuel Performance in HTGR

Promotor: dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Boettcher (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Mietelski (Instytut Fizyki Jądrowej Polska Akademia Nauk)
dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie:

Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Nairi Bagh­da­sa­ryan – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

 

Serdecznie zapraszamy
Mariusz Dąbrowski, Tomasz Kwiatkowski